Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Informacje » Sytuacja finansowa
MENU PODMIOTOWE:
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Sytuacja finansowa

INFORMACJA

O  SYTUACJI FINANSOWEJ
GRYFIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

 

Gryfino, grudzień 2018 r.

1. SYTUACJA FINANSOWA.

Rok 2017 zamknął się wynikiem netto 549.932,62 zł
Zgodnie z Aktem Założycielskim zysk Gryfińskiego TBS Spółka z o.o. może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
Sprawozdanie finansowe zostało jak co roku poddane badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki. W wyniku badania została wydana opinia, która stwierdza, że badane sprawozdanie finansowe:

  1. przedstawia rzetelnie i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień  31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
  2. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych
  3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową Spółki.

Wszystkie zobowiązania publiczno-prawne Spółki są regulowane na bieżąco.

 

    


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Powered by ICOR