Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Informacje » Sytuacja finansowa
MENU PODMIOTOWE:
STATYSTYKA DOSTĘPU:
Sytuacja finansowa

INFORMACJA

O  SYTUACJI FINANSOWEJ
GRYFIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

 

Gryfino, kwiecień 2014 r.

1. SYTUACJA FINANSOWA.

Rok 2013 zamknął się wynikiem netto 997.841,27 zł
Zgodnie z Aktem Założycielskim zysk Gryfińskiego TBS Spółka z o.o. może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.
Sprawozdanie finansowe zostało jak co roku poddane badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki. W wyniku badania została wydana opinia, która stwierdza, że badane sprawozdanie finansowe:

  1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

  2. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

  3. sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

  4. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki.

Wszystkie zobowiązania publiczno-prawne Spółki są regulowane na bieżąco.

    


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2006 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuletyn Informacji Publicznej jest częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

Powered by ICOR