Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Biuletyn
Informacji
Publicznej

www.bip.gov.pl
 
Strona główna . Mapa serwisu . Aktualności . Redakcja . Ogłoszenia
Informacje » Sytuacja finansowa
MENU PODMIOTOWE:
Sytuacja finansowa

INFORMACJA

O  SYTUACJI FINANSOWEJ
GRYFIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

 

Gryfino, lipiec 2019 r.

1. SYTUACJA FINANSOWA.

Rok 2018 zamknął się wynikiem netto 498.903,20 zł

Zgodnie z Aktem Założycielskim zysk Gryfińskiego TBS Spółka z o.o. może być przeznaczony wyłącznie na działalność statutową.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wystąpił do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przeznaczenie wypracowanego w 2018 roku zysku w całości na działalność statutową - zwiększenie funduszy własnych w pozycji „Kapitał zapasowy” z przeznaczeniem na działalność wymienioną w § 10 Aktu Założycielskiego Spółki, polegającą na utrzymaniu własnych zasobów mieszkaniowych.

Sprawozdanie finansowe zostało jak co roku poddane badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki. W wyniku badania została wydana opinia, która stwierdza:

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie (74-100), ul. Grunwaldzka 1, na które składa się:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 53 280 346,84 zł;
  • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto wysokości: 498 903,20 zł;
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 498 903,20 zł;
  • dodatkowe informacje i objaśnienia („Sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2018 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;

  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

….

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

  • zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
  • jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

Wszystkie zobowiązania publiczno-prawne Spółki są regulowane na bieżąco.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
Gmina Gryfino